Reklamační řád

Pokud si přejete vaše zařízení reklamovat, jediným platným online způsobem je odeslání vyplněného formuláře zde!

Odpovědnost prodávajícího – Reklamační řád

  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Pokud nebude vyplývat z reklamy nebo popisu zboží něco jiného má se zato, že se jedná o použité zboží, tj. věc opotřebenou jejím obvyklým užíváním. Vzhledem k tomu bere prodávající na vědomí, že se použije § 2167 občanského zákoníku, podle kterého nemá kupující práva spojená s vadným plněním podle § 2165 občanského zákoníku; to znamená, že se neuplatní zákonná doba záruky podle § 2165 občanského zákoníku, a) pro vadu, pro kterou byla ujednána nižší cena, nebo b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nebo c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci. Nad rámec § 2167 občanského zákoníku prodávající může poskytnout kupujícímu smluvní záruku na vady uvedené v § 2167 občanského zákoníku. Tato smluvní záruka je uvedena v popisku zboží při nákupu přes e-shop a v případě prodeje v kamenném obchodně je sjednána mezi prodávajícím a kupujícím a je uvedena na záručním listu.
  • U zboží, na které se nevztahuje § 2167 občanského zákoníku (tj. jedná se nové a nepoužité zboží) může prodávající oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  • Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

  • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo pouze u nového zboží na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady; na odstranění vady opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od smlouvy.

  • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  • Kupující je povinen projevit součinnost k vyřízení reklamace dodáním věci k prohlédnutí, včetně příslušenství, pro správné vyřízení reklamačního řízení. Součástí této součinnosti je i odhlášení zařízení z bezpečnostních zámků a jiných kódů, které by znemožňovaly řešení a proces reklamačního řízení. 

  • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů, umožnění přístupů, odblokování, apod.) Lhůta pro vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání podkladů kupujícím, odblokování přístupů.

  • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

  • Právo na uplatnění reklamace zakoupeného zboží má kupující zejména v prodejním místě, kde bylo zboží zakoupeno. Reklamace se uplatňuje osobně s tím, že je třeba předložit kompletní reklamované zařízení či jiné zboží a uvést přesný charakter závady. Při podání reklamace je kupující dále povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího, tj. kromě vytknutí vad doložit i místo, cenu a čas zakoupení zboží. K tomuto účelu je nejvhodnějším dokladem informační dokument o rozsahu zákonné odpovědnosti za vady, pokud byl vystaven, či prodejní doklad. I bez těchto dokladů je možné reklamaci uplatnit, je však třeba doložit zakoupení zboží jiným věrohodným způsobem. Kupující obdrží písemné potvrzení o uplatnění reklamace v souladu s platnými právními předpisy.
  • Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění nemá. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží a u použitého zboží šest měsíců od převzetí zboží.

  • Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu.

  • Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

  • Prodávající má třicet dnů na vyřízení reklamace ode dne přijetí reklamace s tím, že během nepředání vadného zboží se běh reklamační lhůty pozastavuje. Po vyřízení reklamace má zákazník možnost vyzvednutí zboží na prodejně či zaslání na uvedenou adresu. Náklady pro zaslání hradí zákazník.

  • Prodávající má povinnost sepsat reklamační protokol ihned po převzetí zboží od kupujícího.

  • Kupujícímu náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv podle tohoto čl. IV.

  • Prodávající při převzetí věci k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace kupujícího, jež jsou uložena na HD, pamětích, či dalších nosičích informací, jež jsou součástí věci přebírané k reklamaci.

  • Prodávající není zodpovědný za vady v následujících případech:

   1) je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
   2) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
   3) vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
   4) je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
   5) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
   6) vznikla-li vada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu výrobku či užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele;
   7)vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením výrobku nebo byly-li poškozeny či odstraněny plomby v případě, že je výrobek plombami opatřen, 
   8) za neaktuálnost zboží s digitálními vlastnostmi, pakliže byl kupující upozorněn, že jím zakoupené zboží tyto vlastnosti má a aktualizace jsou nezbytné pro bezvadnost a užitkovost koupeného zboží.

  • Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, je však považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly:

   1) sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího,
   2) provedeny kupujícím a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo uvedení věci do provozu.

  • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží při nákupu distančním způsobem mimo prostory kamenného obchodu, tj. přes e-shop. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží.
 2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy osobně na prodejně prodávající nebo skrze online formulář dostupný na eshopu. V případě odstoupení od smlouvy skrze on-line formulář je spotřebitel povinen zaslat zboží na adresu prodejny prodávajícího (Vodičkova 10, Praha 2).
 3. Jako podmínku účinnosti odstoupení spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 4. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy řádně, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dní od přijetí zboží na prodejně všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, mimo náklady na dopravné a mimo příplatkové služby které zákazník mohl zvolit při koupi a které vrátit nejdou (např. Nalepení ochranného skla).
 6. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy

 

Různé

 1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.3.2021 a ruší jeho předchozí znění. Je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na www.jabkolevne.cz.
×