Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Bankovní spojení: 293292982/0300

Sídlo firmy: JabkoLevně s.r.o., Vodičkova 677/10, Praha 1

Identifikační číslo: 07178930

Korespondenční adresa (kamenná prodejna): Vodičkova 10, Praha 1

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající - společnost JabkoLevně s.r.o. se sídlem Vodičkova 677/10, 110 00 Praha 1, IČ: 07178930, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C296064 (dále jen „prodávající“), a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, které zahrnují postup při reklamaci uvedený v čl. IV. a podmínky ochrany osobních údajů uvedené v čl. VI. a s VOP výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Na smluvní vztah se použijí VOP, které se v době nákupu umístěné na webové stránce prodávajícího. Na požádání je prodávající obdrží na svoji emailovou adresu.
 3. VOP se použijí jak na nákup zboží v obchodě, tak i přes internet.


II. Informace před uzavřením smlouvy

 1. Ceny zboží jsou na webu provozovaném kupujícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 2. V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit pouze pokud dané zboží koupil distančním způsobem mimo obchodní prostory prodávajícího, tj. přes e-shop (není-li dále uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí v dané lhůtě zaslat písemně do emailu prodávajícího. Pokud si kupující objednal zboží přes e-shop avšak za dané zboží nezaplatil a současně si v objednávce určil, že si zboží vyzvedne na prodejně prodávajícího, tak nedochází ke koupi  zboží distančním způsobem mimo obchodní prostory prodávajícího;  v tomto případě ke koupi může dojít až po případném rozhodnutí kupujícího si zboží koupit po jeho obhlédnutí na prodejně proto kupující nemá v daném případě (tj. kdy si určil, že si zboží vyzvedne na prodejně prodávajícího) právo od kupní smlouvy odstoupit jako v případě nákupu zboží distančním způsobem. Kupující, který je spotřebitelem, však má při odstoupení  od smlouvy povinnost  vrátit věc v stavu v jakém jí obdržel, ledaže má věc vadu, kterou kupující objevil až po otevření obalu nebo po použití, v takovém případě platí ustanovení o odstoupení pro vadu zboží. Pokud takto vrácené zboží není ve stavu, v jakém je kupující obdržel, odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku jeho nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 3. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


III. Smlouva

 1. Smlouvu uzavírá kupující na obchodě tak, že za vybrané zboží zaplatí a převezme si ho. Při nákupu přes internet kupující uzavírá kupní smlouvu tím, že požadované zboží vloží do košíku, a zaplatí nebo zvolí dopravu a způsobu úhrady, avšak v případě, že si zvolí vyzvednutí zboží na prodejně prodávajícího tak kupní smlouva není uzavřena a k její uzavření může dojít až po případném rozhodnutí kupujícího si zboží koupit po jeho obhlédnutí na prodejně
 2. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně dvou let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí za ní prodávajícímu kupní cenu.
 4. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 5. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 6. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 50.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.
 7. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 8. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
 9. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 10. Při nákupu zboží přes internet kupující obdrží fakturu formou odkazu ke stažení faktury. Faktura obsahuje i podmínky kupní smlouvy vyjma těchto VOP. Kupující s tímto souhlasí. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě lze si jí vyžádat emailem. Při nákupu v obchodě obdrží kupující fakturu jako daňový doklad, která představuje kupní smlouvu.

 

IV. Odpovědnost prodávajícího – Reklamační řád

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Pokud nebude vyplývat z reklamy nebo popisu zboží něco jiného má se zato, že se jedná o použité zboží, tj. věc opotřebenou jejím obvyklým užíváním. Vzhledem k tomu bere prodávající na vědomí, že se použije § 2167 občanského zákoníku, podle kterého nemá kupující práva spojená s vadným plněním podle § 2165 občanského zákoníku; to znamená, že se neuplatní zákonná doba záruky podle § 2165 občanského zákoníku, a) pro vadu, pro kterou byla ujednána nižší cena, nebo b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nebo c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci (dále jen „případy pro použití § 2167 OZ“). Bez ohledu na  § 2167 občanského zákoníku prodávající může poskytnout kupujícímu smluvní záruku pro případy  uvedené v § 2167 občanského zákoníku. Tato smluvní záruka, která je v délce třech až šesti měsíců, je uvedena v popisku zboží při nákupu přes e-shop a v případě prodeje v kamenném obchodně je sjednána mezi prodávajícím a kupujícím a je uvedena na záručním listu.
 2. U zboží, na které se nevztahuje § 2167 občanského zákoníku (tj. jedná se nové a nepoužité zboží, resp. se nejedná o případy pro použití § 2167 OZ) může prodávající oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo pouze u nového zboží na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady; na odstranění vady opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od smlouvy.
 6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 7. Kupující je povinen projevit součinnost k vyřízení reklamace dodáním věci k prohlédnutí, včetně příslušenství, pro správné vyřízení reklamačního řízení. Součástí této součinnosti je i odhlášení zařízení z bezpečnostních zámků a jiných kódů, které by znemožňovaly řešení a proces reklamačního řízení. 
 8. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů, umožnění přístupů, odblokování, apod.) Lhůta pro vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání podkladů kupujícím, odblokování přístupů.
 9. 7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 10. Právo na uplatnění reklamace zakoupeného zboží má kupující zejména v prodejním místě, kde bylo zboží zakoupeno. Reklamace se uplatňuje osobně s tím, že je třeba předložit kompletní reklamované zařízení či jiné zboží a uvést přesný charakter závady. Při podání reklamace je kupující dále povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího, tj. kromě vytknutí vad doložit i důkaz o koupi zboží u prodávajícího. Při uplatnění reklamace není potřeba předkládat záruční list.. K tomuto účelu je nejvhodnějším dokladem informační dokument o rozsahu zákonné odpovědnosti za vady, pokud byl vystaven, či prodejní doklad. I bez těchto dokladů je možné reklamaci uplatnit, je však třeba doložit zakoupení zboží jiným věrohodným způsobem. Kupující obdrží písemné potvrzení o uplatnění reklamace v souladu s platnými právními předpisy.
 11. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění nemá. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží a u použitého zboží šest měsíců od převzetí zboží.
 12. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu.
 13. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
 14. Prodávající má třicet dnů na vyřízení reklamace ode dne přijetí reklamace s tím, že během nepředání vadného zboží se běh reklamační lhůty pozastavuje. Po vyřízení reklamace má zákazník možnost vyzvednutí zboží na prodejně či zaslání na uvedenou adresu..
 15. Prodávající má povinnost sepsat reklamační protokol ihned po převzetí zboží od kupujícího.
 16. Kupujícímu náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv podle tohoto čl. IV.
 17. Prodávající při převzetí věci k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace kupujícího, jež jsou uložena na HD, pamětích, či dalších nosičích informací, jež jsou součástí věci přebírané k reklamaci.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží při nákupu distančním způsobem mimo prostory kamenného obchodu, tj. přes e-shop. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží.
 2. Při prodeji na kamenné prodejně, včetně rezervací zboží, spotřebitel pozbývá nároku odstupu od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní, není-li ze strany prodávajícího spotřebiteli ujednáno jinak. Spotřebitel-kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout a tím přebírá odpovědnost bezvadnosti zboží.
 3. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy osobně na prodejně prodávající nebo skrze online formulář dostupný na eshopu. V případě odstoupení od smlouvy skrze on-line formulář je spotřebitel povinen zaslat zboží na adresu prodejny prodávajícího (Vodičkova 10, Praha 1).
 4. Okamžitě po odstoupení spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy řádně, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dní od přijetí zboží na prodejně všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, mimo náklady na dopravné a mimo příplatkové služby které zákazník mohl zvolit při koupi a které vrátit nejdou (např. Nalepení ochranného skla).
 7. V případě rozbalení sluchátek není možné odstoupit od smlouvy z hygienických důvodů a jelikož taková sluchátka již nelze považovat za nová a nerozbalená.
 8. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Strany si vylučují použití ustanovení občanského zákoníku ohledně odstoupení.


VI. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího vycházíme z hlavních zásad Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR nebo Nařízení) a všech souvisejících zákonů. Nařízení je platné od 25. 5. 2018. Sbírané údaje dělíme do dvou kategorií: na straně jedné jde o údaje, které nám kupující poskytne přímo (např. při objednávání zboží), a na straně druhé o ty, které získáme aktivitou kupujícího (např. na webu informace k vydaným souborům cookies).
 2. Náš přístup ke shromážděným osobním údajům je jednoduchý: pokud se osobním údajům nemůžeme vyhnout, nedržíme je po dobu delší, než je to nezbytné k dosažení účelů, pro které byly sebrány. A kde je to možné, přistupujeme k jejich anonymizaci nebo pseudonymizaci. Tento přístup je v souladu se zásadou omezení uložení, která zakotvuje povinnost vymazat nebo anonymizovat osobní údaje, pokud je už nepotřebujeme pro naplnění účelu jejich shromáždění.
 3. Aktivní anonymizací naplňujeme zásadu účelového omezení (nezpracovávat osobní údaje za jinými účely, než za kterými byly shromážděny) a minimalizace jejich zpracování (zpracovávat pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro dosažení stanoveného účelu). Po ukončení práv z kupní smlouvy (tj. například v případě prodeje nového nepoužitého zboží po 24 měsících od koupě zboží) má kupující právo na výmaz veškerých svých údajů z datových uložišť prodávajícího. Toto své právo musí kupující realizovat písemnou žádostí.

VII. Platební podmínky

 1. Kupující akceptuje platební podmínky uvedené v tomto článku. Více informací k dotčení i na stránce možnosti platby.
 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 3. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.
 5. 5.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Odstoupí-li kupující řádně od uzavřené smlouvy s prodávajícím vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.
 7. Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013. 

VIII. Dodací podmínky

 1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává způsoby dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.
 2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.
 3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na emailovou adresu prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícího. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávající možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Závěrečné ustanovení

 1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 9.3.2022 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na www.jabkolevne.cz.
×